1. Home
 2. TB PRACTECAL - IsiZulu

TB PRACTECAL

UDkt Louisa Dunn, umphenyi wocwaningo lwezokwelapha lwe-TB PRACTECAL, uxoxa nesiguli. Caption
UDkt Louisa Dunn, umphenyi wocwaningo lwezokwelapha lwe-TB PRACTECAL, uxoxa nesiguli.

I-TB PRACTECAL iwucwaningo lwezokwelapha oluthuthuke kakhulu lwesigaba II/III lokuthola ukwelashwa okuthatha isikhathi esifushane, okuzwana nomzimba nokusebenzayo kwabantu abanesifo sofuba esingazweli emithini (DR-TB).

Ibamba ithuba lemithi yokuqala emisha ye-TB yengxenye yekhulu leminyaka, i-MSF iya yazibandakanya ne-London School of Hygiene and Tropical Medicine nabanye abaholi bomhlaba ocwaningweni lwezokwelapha, kanye neminyango yongqongqoshe bezempilo emazweni athintekile, ukuze ithathe isinyathelo.

 • Ndawonye, banomgomo owodwa omkhulu: ukusindisa izimpilo zamakhulu ezinkulungwane zabantu abane-DR-TB futhi bavale isikhala esikhulukazi sezokwelashwa esibhebhethekisa inkinga yomhlaba wonke. Ukuze kufezwe lokhu, bahlose:
   
 • Ukuhlonza ukwelashwa okuthatha isikhathi esifushane, okusebenzayo nokuzwana nomzimba kwabantu abane-DR-TB ngocwaningo lwezokwelapha oluhambisana nezimiso zamazwe ngamazwe zenkambiso elungile yezokwelapha.

Bakhankasele ukufinyelela kweziguli ezine-DR-TB kuyo yonke indawo, ngokwamukelwa kwemithi esanda kuhlonzwa yokwelapha, uma kuphumelela, amaphrothokholi kazwelonke nenqubomgomo yomhlaba wonke nemihlahlandlela.

Imiphumela yokuqala ibonisa ukuthi imithi emisha yokwelapha ethathwa ngomlomo ethatha izinyanga eziyisithupha i-bedaquiline, i-pretomanid, i-linezolid ne-moxifloxacin (BPaLM) iphephile futhi isebenza ngokwengeziwe ekwelapheni i-DR-TB kunokwelashwa kwamanje okuvamile. Ucwaningo luyaqhubeka lwelapha futhi lulandelela iziguli kuze kube u-Agasti 2022 njengoba kuhlelwe ukuba ucwaningo luvalwe ngoDisemba 2022.

Ibuyekezwe

Imiphumela eshicilelwe ku-New England Journal of Medicine ibonisa ukuthi imithi emisha yokwelapha ethathwa ngomlomo ethatha izinyanga eziyisithupha i-bedaquiline, i-pretomanid, i-linezolid ne-moxifloxacin (BPaLM) iphephile futhi isebenza ngokwengeziwe ekwelapheni i-DR-TB kunokwelashwa kwamanje okuvamile. 

AKE UBHEKE UMBONISO WESIKHATHI SOCWANINGO OLUNGOKOQOBO LWE- TB KANYE NEMIPHUMELA YALO

Ngomhla ka-15 Disemba 2022, i-WHO ikhiphe isiqondiso esibuyekeziwe sokwelashwa kwe-DR-TB, manje itusa ukusetshenziswa okunohlelo kwemithi yezinyanga eziyisithupha; imithi i-BPaLM (Bedaquiline/ Pretomanid/Linezolid/ Moxifloxacin) ne-BPaL (Bedaquiline/Pretomanid/Linezolid) kubantu abane-TB engazweli imithi eminingi/i-rifampicin (MDR/RR-TB) esikhundleni semithi yamanje, ethatha isikhathi eside.   

Umgomo wethu ukusabela ebufakazini nokuqhubeka nokunikeza lemithi emisha kubantu abayidinga ngokushesha kangangokunokwenzeka.  

Ngenxa yemihlahlandlela ehlanganisiwe ye-WHO esanda kubuyekezwa ekwelashweni kwe-DR-TB, sihlose ukunikeza ulwazi ngendlela esisebenzise ngayo le mithi ocwaningweni lwe-TB PRACTECAL nokuthi lokho kungase kusho ukuthini ekusetshenzisweni kwayo. 

Amathuluzi angenziwa afanelene nezimo kanye nezilimi eziningi, futhi azothuthukiswa ngokwengeziwe ezinyangeni ezizayo. Uma ungayiboni into efanelekayo lapha noma ungathanda ukwazi okwengeziwe, sicela uxhumane nathi futhi sizozama ukukusekela. 

Sethemba ukuthi uzokuthola kuwusizo lokhu futhi sizolwazisa uvo lwakho kungakhathaliseki ukuthi iyini indima yakho.

Imibuzo evame ukubuzwa

Izincwadi

Xhumana nathi: tb-practecal@london.msf.org

Kusukela ucwaningo lwaqala ngoJanuwari 2017, kuye kwavulwa izikhungo eziyisithupha nesikhungo esisodwa esincane:

 • Nukus, Uzbekistan, Januwari 2017
   
 • Tashkent, Uzbekistan, Januwari 2019
   
 • Minsk, Belarus, Disemba 2017
   
 • Doris Goodwin, KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika, Novemba 2018
   
 • Isikhungo esincane: THINK Clinical Trial Unit, Hillcrest (ngaphambilini okwakuthiwa i-Don McKenzie), KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika, Okthoba 2018
   
 • Helen Joseph Hospital, Johannesburg, eNingizimu Afrika, Disemba 2019
   

King DinuZulu Hospital, KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika, Novemba 2019

Ucwaningo lwezokwelapha lwesigaba II-III

Ucwaningo lwezokwelapha lwesigaba II-III

I-TB PRACTECAL iwucwaningo lwesigaba II-III olwenziwa ezikhungweni eziningi, olunemikhakha eminingi, olungafihlekile, olungakhethi, olulawulwayo lokuhlonza imithi emisha ethatha isikhathi esifushane, ephephile, esebenzayo nezwana nomzimba yokwelapha abantu abadala abanesifo sofuba samaphaphu esingazweli emithini eminingi (MDR-TB).

Siqala okusha

Njengoba iklanyelwe ukubeka phezulu ithuba lokuthola imithi eqondene nesiguli nokusheshisa intuthuko, sihlose:

 • Ukuhlanganisa izigaba ezimbili ezintsha nezithembisa kakhulu zemithi ye-TB, i-diarylquinolines ne-nitroimidazoles, sandise ithuba lokuthuthukisa kakhulu ukwelashwa
   
 • Ukuhlonza imithi ethatha izinyanga eziyisithupha ukuze sinciphise kakhulu isikhathi sokwelashwa
   
 • Ukusebenzisa umklamo wocwaningo ongokoqobo nofanelaniswa nezimo ukuze sisheshise intuthuko futhi siqinisekise ukuthi imithi emisha ibafanele abantu abayidinga kakhulu

Isiteji sokuqala socwaningo sahlonza izindlela zokwelapha ezinemithi emisha i-bedaquiline ne-pretomanid ukuba ihlolwe ngokwengeziwe ngokusekelwe emiphumeleni yokuphepha neyokusebenza kwayo ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili okwelashwa.

Isiteji sesibili socwaningo, esaqala ngoNovemba 2020, sihlola ukuphepha nokusebenza kwemithi emisha esebenza kahle kakhulu ezinyangeni ezingu-18, uma iqhathaniswa nokwelashwa okunconywa yi-World Health Organization okusetshenziswayo kuleli, esakha umkhakha wokulawula wocwaningo.

Izidingo nokuphepha kweziguli kusemqoka kakhulu kwi-TB PRACTECAL, ngokuvumelana ngokugcwele neSimemezelo saseHelsinki nezimiso zamazwe ngamazwe zenkambiso elungile yezokwelapha.

Imithi emisha yocwaningo iklanyelwe ukusabela kuqala nangaphezu kwakho konke ezidingweni zabantu abane-DR-TB – ngamaphilisi ambalwa (ayikho imijovo), athathwa ngomlomo, izinyanga eziyisithupha.

Kwethenjwa ukuthi iziguli zizobhekana nemithelela engemihle embalwa ukuze zikwazi ukuqeda kahle imithi yazo ekhaya.

Ngaphezu kwalokho, imithi kufanele iphephe futhi isebenze kubantu abaphila ne-HIV base betheleleka futhi nge-DR-TB, abasengcupheni ngokukhethekile.

Uma kuphumelela, ukwelashwa okusha kwalolu hlobo kungenza ukuba amazwe ampofu nasathuthuka ashaywe kakhulu ubhubhane lwe-DR-TB anciphise kakhulu izinkonzo zokwelapha. Futhi njengoba ukwelapha kuseyindlela engcono kakhulu yokuvimbela, lokhu kungasiza kuxazulule inkinga yomhlaba wonke ye-DR-TB.

Ucwaningo lufaka ingxenye ebalulekile yokubandakanyeka komphakathi, njengoba amasu ahlanganisa konke nasezingeni lezwe nezwe enziwe afanelaniswa nezimo ngazinye ukuze asebenze kahle kulelo nalelo zwe.

Injongo yalo eyinhloko ‘ukuzibophezela ekwakheni ubambiswano oluzuzisayo, lokuhloniphana, oluzinzile nolungafihli lutho olufeza izintshisekelo zabo bonke ababambiqhaza bephrojekthi yocwaningo, lube lusekela ukuziphatha kwalo kwenkambiso elungile nokucophelelayo ngokwesayensi’.

Ngenxa yalokhu, i-TB PRACTECAL ihlose:

 • Ukuzibandakanya engxoxweni nababambiqhaza bomphakathi, yabelane ngolwazi namasu – ukuze kube nokukhulumisana okuvulekile, kuxoxwe ngezintshisekelo zendawo, kwakhiwe ukuzwisisana futhi ukwenza okuhle nosizo locwaningo kubekwe ezingeni eliphezulu.
   
 • Ukwakha isisekelo sokuqonda nokwenza ababambiqhaza bomphakathi baqonde ngocwaningo – ukuze sakhele emandleni, olwazini nasemakhonweni abantu okubandakanyeka ngenkuthalo endimeni yobambiswano olusebenzayo, ekusekeleni ukuziphatha kocwaningo kwenkambiso elungile nokucophelelayo ngokwesayensi.
   
 • Ukuqinisekisa ukuthi ababambiqhaza bomphakathi banikezwa ulwazi olwanele futhi banikwa amandla phakathi nalo lonke ucwaningo – ukuze kube nobambiswano olungafihli lutho, lwenhlonipho nolwakhayo lokwenziwa ngokuphumelelayo kocwaningo.

Njengakuzo zonke izingcwaningo zokwelapha, kunezingozi ezingaba khona ezihlobene nokusebenzisa imithi emisha enikezwa ihlangene neminye emisha.

Ucwaningo lwenganyelwe yiBhodi Eliqapha Idatha Nokuphepha, ingxenye yohlaka olunamandla lokwengamela, ukuze kuqinisekwe ukuthi phakathi naso sonke isikhathi kuyahlangatshezwana nezimiso eziphakeme kakhulu zokuphepha kwesiguli, ezingokwesayensi nezenkambiso elungile.

Ukwengamela

Ukwengamela

Ukuhlelwa kwansuku zonke kocwaningo lwe-TB PRACTECAL kwenganyelwe yiThimba Labaphathi Bephrojekthi, abase-Manson Unit e-MSF UK, ingxenye yoMnyango Wezempilo Kahulumeni Wase-Amsterdam i-MSF Operation Centre.  Ukucophelela ngokwenkambiso elungile nangokwesayensi kuyalondolozwa ngohlaka olunamandla lokwengamela, kubandakanya Ikomiti Eliqondisayo kanye neKomiti langaphandle Eleluleka Ngezesayensi elakhiwa ochwepheshe abahlonishwa emhlabeni wonke.

Ibhodi Eliqapha Idatha Nokuphepha langaphandle nelizimele liyaqinisekisa futhi ukuthi kuhlangatshezwana nezimiso eziphakeme kakhulu zokuphepha kwesiguli nokuthembeka kwedatha.

Ukwenganyelwa Kwenkambiso Elungile

AmaKomiti Azimele Okubuyekeza Inkambiso Elungile (Independent Ethics Review Board (ama-ERB)) anikezwe umthwalo wokuvikela amalungelo, ukuphepha nenhlalakahle yababambiqhaza bocwaningo lwezokwelapha.

Abuyekeza zonke izici zocwaningo ngaphambi kokuba anqume ukuthi lungaqhubeka yini noma cha. Ngaphambi kokuba isikhungo sivunyelwe ukuqala ukubhalisa iziguli, i-ERB izobuyekeza zonke izinto ezihlobene nocwaningo kubandakanya amaphrothokholi, nezinto zesiguli. Ama-ERB enza futhi izibuyekezo zezikhathi ezithile phakathi naso sonke isikhathi socwaningo.

I-TB PRACTECAL iye yagunyazwa Amabhodi Azimele Okubuyekeza Inkambiso Elungile alandelayo:

 • Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF) Ethics Review Board
   
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) Observational / Interventions Research Ethics Committee
   
 • Uzbekistan: Ethical Committee ngaphansi kwe-Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
   
 • Belarus: Ethics Committee of the State Institution Republican Scientific and Practical Centre of Pulmonology and Tuberculosis
   
 • South Africa: Pharma Ethics Independent Research Ethics Committee
   
 • South Africa: University of the Witwatersrand, Johannesburg, Human Research Ethics Committee: (Medical)

Izinhlaka eziyinhloko

Ikomiti Eliqondisayo (lezemfundo nelezimboni) kanye neKomiti langaphandle Eliluleka Ngezesayensi aqondisa Ithimba Labaphathi Bephrojekthi. Ibhodi Eliqapha Idatha Nokuphepha lengamele ezokuphepha.

Sebenzisa amashalofu angezansi ukuze ubone ukuthi ubani obandakanyekile ohlakeni ngalunye.

U-Bern-Thomas Nyang’wa, Umphenyi Omkhulu

U-Bern (MB; BS, MPH [Int]) uwudokotela wezempilo kahulumeni waseMalawi onolwazi olunzulu lwe-MDR-TB nempilo emazweni ngamazwe. UDkt Nyang’wa wasebenza ne-MSF phakathi kuka-2004 no-2008 eseMalawi, eNigeria, eChad naseCentral African Republic.

Kusukela ngo-2009, uye wancoma ukuba izinhlelo ze-TB zibe yingxenye ye-Manson Unit, MSF-UK egxile ekuphathweni okunakekelayo ngokwezokwelapha nokuhleliwe kwe-TB ephatha izingane futhi engazweli emithini e-Colombia, e-Georgia, e-Abkhazia, e-Uzbekistan, e-Tajikistan, e-Ethiopia nase-CAR.

Uwumfundisi omenywayo eLondon School of Health and Tropical Medicine naseNuffield Centre for International Health and Development futhi uyi-Honorary Clinical Lecturer e-University College London’s Institute for Global Health.

Njengamanje u-Bern unguMqondisi Wezokwelapha we-Operational Centre Amsterdam, MSF.

U-Emil Kazounis, Umphathi Wocwaningo Lwezokwelapha Nomholi Wephrojekthi

U-Emil wagogoda kwezokudla okunempilo ngokwezokwelapha nempilo yomphakathi futhi unolwazi lweminyaka eyisikhombisa ocwaningweni lwezokwelapha e-UK NHS.

U-Emil ngaphambilini wasethapha futhi waphatha i-Blood Cancer Research - Clinical Trial Network yokuqala yase-UK futhi uza nolwazi olwengeziwe ekuphatheni amaphrojekthi e-EU Framework Programme kanye nezinhlaka zocwaningo lwezokwelapha zase-India nase-Cambodia.

U-Corinne Merle, Umcwaningi Wezokwelapha

Njengoba ekwi-Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases e-World Health Organisation (TDR-WHO), u-Corinne uhlinzeka ngokusekela ngezobuchwepheshe kumaphrojekthi okungenelela nokusebenza enziwa Emazweni Ampofu Nasathuthuka.

U-Corinne uwudokotela wezokwelapha onolwazi olunzulu njengomxhumanisi wocwaningo lwezokwelapha ekubhaliseni ocwaningweni lwesigaba III TB olwenziwa ezikhungweni eziningi (OFLOTUB).

Njengoba eneminyaka engaphezu kuka-15 yolwazi lwamazwe ngamazwe njengochwepheshe wezempilo yomphakathi, umsebenzi wamanje ka-Corinee ubandakanya ukuba yi-PI Engumxhumanisi wamasu okwelapha ocwaningo lwe-RAFA (TB/HIV – ucwaningo olungafihlekile lwemikhakha emithathu ehambisanayo), ukusethapha nokuqeqesha abasebenzi ukuba baqhube izingcwaningo zokwelapha eziqhutshwa ezikhungweni eziningi emazweni ngamazwe ngokwezimiso ze-GCP-ICH (e-Benin, e-Senegal, e-Guinea).

Njengoba enguchwepheshe oqeqeshiwe wezifo ezithathelwanayo nowempilo yomphakathi, unomlando omude wokufundisa nokuhola ezikhungweni zangemva kweziqu zokuqala zocwaningo ezingcwaningweni zokwelapha, Zenkambiso Enhle Kwezokwelapha, zezibalo nezezifo e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), kanye nakwezinye izikhungo e-Europe, e-Asia nase-Africa.

U-Raymond Omollo, Umholi Ophethe Idatha

U-Raymond une-PhD kwi-Applied Statistics kanti unolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-10 ekuphathweni kwedatha nezibalo emazingeni ahlukahlukene ocwaningo lwezokwelapha.

Njengamanje uyinhloko yesikhungo seDatha nezibalo se-Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) Africa.

U-George Mokua Nyangweso, Umphathi Wedatha

U-George uyoyina i-DNDi ARO njengoMphathi Wedatha Omkhulu wamaphrojekthi e-MSF.

Muva nje ngaphambi kokujoyina i-DNDi, u-George wasebenza njengoMphathi Wedatha we-Kemri-Wellcome Trust Research Programme, e-Kilifi, e-Kenya, okwakubandakanya ukuphatha idatha yamaphrojekthi ocwaningo amaningo asukela ezingcwaningweni ezilandelela ababambiqhaza abafanayo, ezenziwa eqenjini lababambiqhaza abavela emiphakathini engafani kuya kwezokwelapha.

U-George uneziqu ze-BSc kwi-Mathematics and Computer Science azithola e-Jomo Kenyatta University futhi uza nolwazi olungaphezu kweminyaka eyisishiyagalombili lwesevisi enemikhakha eminingi ekuphathweni kwedatha yocwaningo lwezempilo.

U-Michael Ochieng, Umphathi Wama-Information System

U-Michael uwuMphathi wama-Information System eHhovisi Lesifunda le-Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) Africa futhi unomthwalo wokusethapha nokuphatha amasistimu okuphatha idatha yezokwelapha.

Muva nje uqede uhlelo lokumthuthukisela umsebenzi lwe-WHO/TDR e-Infectious Diseases Data Observatory (IDDO) ese-University of Oxford.

U-David Trevino, Usekela kuma-Logistics

U-David wafunda Ubungcweti Bokudweba Amapulani e-Barcelona futhi unolwazi lweminyaka engu-22 lwma-logistics e-MSF. Uye wasebenza e-Georgia, e-Tanzania, e-Rwanda, e-Guatemala, e-Mexico, e-Sierra Leone, e-Kenya, e-Somalia, e-CAR, e-India, e-Pakistan, e-Colombia, e-Albania nase-Honduras.

Njengamanje unomthwalo wokuba phambili ekusekeleni kuma-logistics e-Chad, e-Russian Federation, e-Uzbekistan, e-Tajikistan nase-Papua New Guinea.

U-Eric Kwizera, Usekela kuma-Logistics

U-Eric unolwazi lobunjiniyela bezokwelapha lweminyaka engaphezu kwengu-10. Ngaphambi kwesikhundla sakhe samanje njengomeluleki wabanye kwezokwelapha nezokuthutha ngezinga lokubanda elifanele, waba sesikhundleni sokweluleka ngezokwelapha ezihanjiswa emoyeni iminyaka engu-6, esekela amamishini kuyo yonke i-OCA ekuphatheni impahla yezokwelapha. Ngaphambi kokuba ajoyine i-MSF, u-Eric wasebenza e-Rwanda kwezokwelapha engamele ukuphathwa kwempahla yezokwelapha ezibhedlela zikahulumeni emhlabeni jikelele.

U-Marion Coniin, Usekela kuma-Logistics

U-Marion Conijn uye wasebenza njengomsizi kasokhemisi emakhemisi amaningana. Ngaphambi kokusebenzela i-MSF, wasebenza njenge-Sales Support Product Coordinator e-IDA Foundation, okuyinhlangano engenzi nzuzo angena ngayo e-MSF, njengoba sebesebenze kakhulu ndawonye iminyaka eminingi.

Kusukela ngo-Ephreli 2017 u-Marion ubeyingxenye yeThimba Locwaningo Lwezokwelapha njengoMphathi Wokutholakala Kwezinsiza Zokusebenza. Unomthwalo wokucubungula ama-oda, ukuthenga nokuthumela imithi, izinsiza zokwelapha, zaselebho nezama-logistics.

U-Henry Santana, Umeluleki Osekela Amalebhorethri/Ezokwelapha

U-Santana wajoyina ithimba Locwaningo Lwezokwelapha ngoMashi 2019 ehlinzeka ngokusekela ngezobuchwepheshe besigaba 3. Ngokuyinhloko nge-Nukus Lab, uxhumanisa phakathi kwabakhi, abasebenzi baselebho, ochwepheshe bokunikeza izinsiza nabezokwelapha esekela zonke izici zomjikelezo wempahla yaselebho.

U-Katherine Fielding, Umholi Wezibalo/LSHTM PI

Njengoba enguphrofesa wezibalo Kwezokwelapha nezifo e-LSHTM, u-Katherine uwusozibalo kwezokwelapha oneminyaka engu-20 yolwazi lwangemva kokuthola iziqu zobudokotela kanye neminyaka emibili e-Centre for Disease Control and Prevention (CDC) njengosozibalo kwezokwelapha ovakashayo neminyaka engu-15 e-LSHTM.

Uneminyaka engu-10 engamela abafundi be-PhD kwi-TB ne-HIV ezibalweni zezokwelapha nezifo futhi usebe ngusozibalo kwezokwelapha ezingcwaningweni eziyisishiyagalombili ezihlobene ne-TB.

Njengamanje, u-Katherine uyahlala futhi kumaBhodi Aqapha Idatha Nokuphepha ezingcwaningo zokwelapha zamanje ezinkulu zemithi emisha ye-TB (ucwaningo lwe-ReMox, i-Rifaquin, i-MAMS lwemithi yokwelapha emine ye-smear-positive entsha), uwusozibalo owumholi kwezinye izingcwaningo zokwelapha ezinkulu ze-TB/HIV futhi unomlando omude wokushicilela nge-TB.

U-Matt Dodd, Usozibalo

U-Matt uwuMcwaningi oseMnyangweni we-Medical Statistics e-London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Uza namakhono ekuphathweni kwedatha nokuhlaziywa kwezibalo zezingcwaningo zokwelapha ezingakhethi ezilawulwayo, kubandakanya nezingcwaningo ezihlola ubuthaka bomuthi ocwaningwayo nalezo ababambiqhaza abafakwa kuzo ngokungakhethi.

U-Pascal Jolivet, Umxhumanisi Waselebhorethri Wocwaningo Lwezokwelapha

Ulwazi luka-Pascal lusezakhini zegazi nasemikhakheni ehlukahlukene yokuhlaziya njengoba enza izifundo zakhe kwisayensi yezokwelapha yezinto eziphilayo. Wasebenza iminyaka eyisishiyagalombili engamela imisebenzi yaselebhorethri e-“Centre Hospitalier Intercommunal” de Quimper, Bretagne, isibhedlela esikhulu esisentshonalanga ye-France.

U-Pascal wajoyina ithimba le-TB-PRACTECAL ngoNovemba 2019. Ngaphambi kwesikhundla sakhe samanje e-Manson Unit, wasebenza e-MSF iminyaka emine ekulawulweni kwezifo ezithathelwanayo (Hep C, TB, HIV, Malaria), amabhaktheriya, ukufakelwa kwegazi naselebhorethri evamile (amaseramu, ikhemistri yezinto eziphilayo, izakhi zegazi, ukulawula amazinga) njengoMphathi Welebho Osebenza Ngaphandle, Umeluleki Wokulawulwa Kwamazinga, Nesazi Sesifunda Sezobuchwepheshe e-Mali, e-Kenya, nasesifundeni sase-Asia (ehlanganisa i-Cambodia, i-Bangladesh, i-PNG, i-Philippines, ne-Pakistan), ngokulandelana kwako.

U-Erin da Costa, Usokhemisi Wocwaningo Lwezokwelapha

U-Erin wasebenza njengosokhemisi wezokwelapha esibhedlela iminyaka emihlanu e-Canada ngaphambi kokufunda izifundo zakhe ze-Masters of Public Health in Developing Countries e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Wajoyina i-MSF ngo-2010 njengoMeluleki Kasokhemisi e-Amsterdam futhi wayenomthwalo wokuqinisekisa ukunikezwa kwezinga elihle nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuthakwa kwemithi kuyo yonke imisebenzi yase-MSF Holland.

U-Catherine Berry, Umphenyi Oyinhloko We-Global

U-Catherine uwudokotela wezifo ezithathelwanayo (FRACP) onolwazi lwezokwelapha lweminyaka engaphezu kwengu-12 kwi-internal medicine. Lapho enza izifundo ze-Masters kwi-Public Health and Tropical Medicine, wajoyina i-MSF ngo-2014 esebenza e-Uzbekistan nase-Jordan. Uyafundisa eNyuvesi yase-Newcastle.

Unolwazi olunzulu ekuxhumaniseni ucwaningo nasekunakekeleni iziguli ezine-MDR-TB.

U-Ilaria Motta, Umqaphi Wezokwelapha

U-Ilaria uwudokotela wezifo ezithathelwanayo onolwazi ekuphatheni ukutheleleka nge-HIV ne-TB ezimweni ezinezinsiza ezilinganiselwe.

Wathola i-Diploma kwi-Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H) ngo-2011. Muva nje uqede iphrojekthi yakhe ye-PhD egxile endleleni imithi ye-TB esebenza ngayo emzimbeni.

Ngo-2015 wasebenza e-MSF e-Central African Republic engudokotela wezokwelapha.

U-Jocelyn Jansen van Vuuren, Usekela Ngokuqapha Kwezokwelapha

U-Jocelyn wajoyina i-Tb-Practecal ngoNovemba 2020 njengomphenyi omncane esikhungweni sase-THINK Doris Goodwin Hospital ngaphambi kokuba aye e-UK futhi ajoyine ithimba le-MSF ngo-2022. Unolwazi lokusebenza eminyangweni yezimo eziphuthumayo ezimweni ezihlukahlukene. Une-DipPECSA (Diploma in Primary Emergency Care) ne-DipHIVManSA (Diploma in HIV management) ayithola e-CMSA.

U-Nathalie Lachenal, Umqaphi wemithelela yemithi

U-Nathalie ubesebenza ekuqapheni imithelela yemithi emikhakheni yokwelapha ehlukahlukene (izifo zezinzwa-/zamasosha omzimba, zomdlavuza) embonini yokuthakwa kwemithi iminyaka eyisikhombisa.

Uye wasethapha isistimu yokuqapha imithelela yemithi e-MSF ukuze kuqinisekwe ngokuhlonzwa okufanele, ukuqashelwa, ukulandelelwa nokuvinjelwa kwemithelela engemihle yemithi, kumaphrojekthi e-TB-PRACTECAL nawe-End-TB.

U-Nicola James, Umcwaningi Wezokwelapha Ogogodile

U-Nicola wajoyina i-TB-PRACTECAL ngoFebhuwari 2020. Unolwazi lweminyaka engaphezu kwemihlanu yokuxhumanisa izingcwaningo zokuhlola ukusebenza nezingcwaningo zokwelapha ezisekelayo, ngokuyinhloko eNingizimu-Mpumalanga ye-Asia. Imikhakha yakhe yocwaningo iye yagxila kumalaleveva ongazweli emithini nakwezinye izifo ezithelelanayo elwenzela izinhlangano ezibandakanya i-LSHTM, i-Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit ne-International Organisation for Migration. U-Nicola uneziqu ze-Masters Ekulawuleni izifo ezithathelwanayo, azithola e-LSHTM.

U-Rubin Rose-Key, Umcwaningo Wophenyo Lwezokwelapha

U-Rubin wajoyina ithimba le-TB-PRACTECAL ngoMashi 2022. Une-BSc kwi-Adult Nursing futhi unolwazi lokusebenza njengonesi ezigulini ezibucayi, kanye nasocwaningweni lwezokwelapha. Ulwazi lwakhe ocwaningweni lwezokwelapha lwagxila ezingcwaningweni zemigudu yokuphefumula enamagciwane, kanye nasocwaningweni oluxhaswe uhulumeni lokuqondisisa i-Covid-19. U-Rubin futhi njengamanje wenza i-MSc kwi-Global Health, azoyiqeda ngoSepthemba 2022.

U-Charlotte Batts, Umphathi Wephrojekthi Yocwaningo Lwezokwelapha

U-Charlotte wajoyina i-MSF ngo-Agasti 2020. Ngaphambi kokujoyina ithimba le-TB-PRACTECAL wasebenza e-Victoria and Albert Museum ehlinzeka ngokusekela kwephrojekthi kumaphrojekthi amabili amakhulu e-V&A East; i-Stratford Waterfront Museum ne-Collections Research Centre. Ngaphambi kwalokho, wayewuMsizi Ophethe ka-Director of Finance and Resources kanye no-Digital, Commercial and Exhibitions Director. Uye wasebenza futhi e-Royal National Orthopaedic Hospital Trust esekela abaqondisi boMnyango Wezokwelapha futhi waphatha amaphrojekthi amaningana e-IT nawamarekhodi ezokwelapha. Uneziqu Zezomlando (BA).

U-Bern-Thomas Nyang’wa (usihlalo), Umqondisi Wezokwelapha, e-Operational Centre Amsterdam, MSF

U-Melissa McRae, owayeMqondisi Wezokwelapha, e-Operational Centre Amsterdam, MSF

U-David Moore, Usolwazi we-Infectious Diseases and Tropical Medicine, LSHTM

U-Koert Ritmeijer, Umxhumanisi Womeluleki Wezempilo, e-Operational Centre Amsterdam, MSF

U-Phil du Cros, Uchwepheshe Wezifo Ezithathelwanayo, e-Burnet Institute

U-Mel Spigelman, Umongameli Nomphathi Omkhulu, e-TB Alliance

U-Eugene Sun, Usekela-Mongameli Omkhulu, e-TB Alliance

U-Morounfolu Olugbosi, Umqondisi Omkhulu, we-Clinical Development e-Global Alliance for TB Drug Development, e-TB Alliance

U-Robert Horsburgh (usihlalo), Usolwazi wezifo, e-Boston University School of Public Health

U-Eric Nuermberger, Usolwazi Ogogodile Wezokwelapha, Umkhakha Wezifo Ezithathelwanayo, Umnyango Wezokwelapha, e-Johns Hopkins University

U-Graeme Meintjes, Usolwazi Ogogodile Wezokwelapha Nezifo Ezithathelwanayo, e-University of Cape Town

U-Kathleen Eisenach, Usolwazi Womnyombo Wezifo Namagciwane, e-University of Arkansas for Medical Sciences

U-Christian Lienhardt, I-Global TB Programme, e-World Health Organisation

U-Andrew Nunn, Umqondisi Ogogodile Nosihlalo Wocwaningo Lwezifo Ezithathelwanayo, e-Medical Research Council Clinical Trials Unit (MRC CTU) e-University College London

U-Christoph Lange, Inhloko Yezokwelapha Yezifo Ezithathelwanayo, e-Research Center Borstel, e-Leibniz Center for Biomedical Research

U-Michael Hughes (usihlalo), Usolwazi Wezibalo Kwezokwelapha, e-Harvard School of Public Health

U-Payam Nahid, ungu-Professor in Residence eMkhakheni we-Pulmonary and Critical Care Medicine (e-University of California) futhi unguMqondisi we-UCSF Center for Tuberculosis. Ngaphambilini wayehola i-WHO Task Force for New TB Drugs and Treatment Regimens.

U-Johnstone Kumwenda, Usolwazi we-Internal Medicine, e-College of Medicine, e-University of Malawi

U-Suman Majumdar, Usekela-Mqondisi Wohlelo lwe-Health Security nenhloko ebambisene ye-Tuberculosis Elimination & Implementation Science Group e- Burnet Institute

U-Todd Lorenz, Ikhonsalithenti ye-Clinical Development/Medical Affairs/Scientific Licensing

Ubambiswano lwamazwe ngamazwe

Ubambiswano lwamazwe ngamazwe

Njengomphenyi ongumholi nomxhasi, ucwaningo lwe-TB PRACTECAL luncela olwazini nasekhonweni elikhulu le-MSF ekunakekeleni nasekuqambeni amasu e-DR-TB, lusebenza ngokubambisana neMinyango Yongqongqoshe Bezempilo emazweni athintekile, i-London School of Hygiene and Tropical Medicine nabanye abaholi abasemhlabeni wonke ocwaningweni lwezokwelapha nasekuqambeni amasu.

Izindaba zamuva: TB PRACTECAL (IsiZulu)